Rymdbuss JB78R svarar inte

Fripassageraren identifieras

Fripassageraren visar sig vara Santiago som hoppat av ifrån Sekten, det finns en risk att de kommer försöka utpressa oss etc när vi passerar.

Efter hoppet anländer vi till ett nytt stjärnsystem Cykeln 40B.

Comments

olof_dahl lupmet

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.